Kancelaria Adwokacka

logo prawnik
podcast zrozumieć prawo 1
Podcast

Odcinek #25 – Ochrona własności intelektualnej

Wytwory naszego umysłu są równie dobrze chronione co składniki naszego majątku osobistego, takie jak np. mieszkanie czy samochód. Możemy skutecznie i bez przeszkód domagać się przed sądem chociażby zaniechania naruszeń, których dopuściła się druga strona sporu czy też odszkodowania. Ochrona własności intelektualnej to bardzo ciekawy i przydatny temat, który w dniu dzisiejszym postaram się omówić.

Ochrona własności intelektualnej

W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza nowy, dotychczas nieznany, tryb dochodzenia roszczeń związany z naruszeniami własności intelektualnej. Głównym rodzajem spraw, które zostały w niej wyszczególnione są przede wszystkim o:

– ochronę praw autorskich i pokrewnych – tj. osobiste i majątkowe prawa autorskie;
– ochronę praw własności przemysłowej – np. prawa wynalazczego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych;
– ochronę innym praw na dobrach niematerialnych nienazwanych na obecną chwilę przez ustawy – to regulacja ustanowiona na wypadek ciągłego rozwoju ludzkiej inwencji twórczej i nieustannego odkrywania nowych, nieznanych dotychczas utworów;
– zwalczanie i zapobieganie nieuczciwej konkurencji;
– ochronę cech indywidualnych twórcy, takich jak wizerunek lub oznaczeń charakterystycznych dla jego twórczości;
– ochronę dóbr osobistych związanych z działalnością naukową lub wynalazczą.

Nowości

Postępowanie o którym mowa powyżej będzie się charakteryzować paroma dotąd nieznanymi założeniami:

  • przymus adwokacko-radcowski i obligatoryjne zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika;
  • wyłączna właściwość sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji;
  • możliwość zasądzenia przez sąd orzekający kwoty odmiennej niż ta wskazana w pozwie, uznając ją za odpowiednią;
  • zobowiązanie pozwanego bądź osoby trzeciej do wydania dowodu potwierdzającego nasze żądanie;
  • zabezpieczenie środka dowodowego.

 

Ochrona własności intelektualnej

 

Przymus adwokacko-radcowski nie będzie jednak obowiązywał, gdy zwolni nas z tego obowiązku sąd, lub też, gdy nasze żądanie nie będzie przekraczać 20 tysięcy złotych.

Sąd właściwy

Sądami właściwymi do orzekania w tych sprawach będą sądy, które posiadać będą specjalne oddzielne wydziały do rozpoznawania spraw tego typu. Na tę chwilę będą to sądy okręgowe w Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku.

Wysokość żądania

Co do zasady musimy udowodnić nasze żądanie, a także wskazać przyczyny, dla których zostało ono określone w takiej, a nie innej wysokości. Jeżeli jednak w naszej sprawie sąd uzna, że udowodnienie takie jest niemożliwe, utrudnione bądź niecelowe, może zasądzić kwotę, którą uzna za „odpowiednią”, abstrahując niejako od tez wskazanych w pozwie.

To samo będzie miało miejsce, gdy dowody potwierdzające naszą tezę zostały zniszczone lub ich uzyskanie jest zbyt kosztowne i czasochłonne.

Zobowiązanie do wydania dowodów

W naszym pozwie o ochronę własności intelektualnej będziemy mogli złożyć wniosek o zobowiązanie pozwanego albo osoby trzeciej do:

  • wydania lub ujawnienia dowodu, którym dysponuje (np. dokumentu bankowego czy handlowego);
  • wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia;
  • udzielenia informacji o firmie, miejscu zamieszkania lub siedzibie i adresie producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług, a także o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub świadczonych usług, jak również cenach otrzymanych w zamian za towary lub usługi;

Powyższe będziemy mogli wykorzystać w inicjowanym przez nas sporze na gruncie własności intelektualnej.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do wyjawienia niezbędnych dowodów uchyla się od tego obowiązku, sąd będzie mógł uznać takie dowody za przyznane, a także obciążyć tę osobę obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania w całości lub w części, niezależnie od wyniku sprawy.

Warto również wskazać, że osoba zobowiązania do udostępnienia odpowiednich dokumentów lub też złożenia zeznań przed sądem, nie może zasłaniać się przepisami mówiącymi o możliwości odmowy na poszczególne pytania, które mogłyby narazić ją lub osobę jej bliską na szkodę.

Podsumowanie

Postępowanie dotyczące własności intelektualnej znacznie przyspieszy rozpoznawanie sporów z tego zakresu. Oddanie ich pod jurysdykcję wyspecjalizowanych do tego wydziałów sądu, będzie usprawniało dochodzenie roszczeń związanych z tą specyficzną materią.

Bardzo dziękuję, że spędziłeś te parę chwil ze mną. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej i zasubskrybujesz mój podcast, do czego serdecznie zachęcam.

Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tworzonego podcastu albo też pojawiły się w Twojej głowie pomysły na nowe tematy, które mógłbym poruszyć – proszę Cię o wiadomość mejlową na adres kontakt@bartlomiejwodo.pl. Na ten moment to wszystko – dziękuję, że uczestniczyłeś w tym podcaście do końca. Trzymaj się, cześć!