Kancelaria Adwokacka

logo prawnik
Prawniczy podcast - zrozumieć prawo
Podcast

Odcinek #19 – Wypowiedzenie umowy zlecenia

Niejednokrotnie bywa tak, że współpraca pomiędzy stronami, które zawarły pomiędzy sobą umowę zlecenia, nie przebiega zbyt pomyślnie. Wówczas to nadchodzi konieczność jej zakończenia, ponieważ generuje ona jedynie nerwy i niepotrzebne koszty. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie czym jest wypowiedzenie umowy zlecenia, jak należy je przeprowadzić i z czym się ono wiąże.

Czym jest umowa zlecenia?

Chcąc omówić kwestie związane z wypowiedzeniem umowy zlecenia, w pierwszej kolejności należy po krótce zdefiniować pojęcie umowy zlecenia.

Umową zlecenia jest umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (którą może być także praca) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach i za wynagrodzeniem określonym w umowie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest umową tzw. starannego działania, czyli odmiennie niż np. umowa o dzieło, która jest umową rezultatu. Zleceniobiorca nie odpowiada bowiem za sam efekt swoich czynności, które wielokrotnie mogą nie zależeć tylko od niego – ma jedynie obowiązek czynić wszelkie starania, do jego osiągnięcia.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Problemem może być jednak okres, na który strony umówiły się w łączącej je umowie. Okres ten nazywamy okresem wypowiedzenia – przez ten czas strony muszą świadczyć na swoją rzecz obowiązki wynikające z umowy zlecenia (zleceniodawca musi płacić za wykonane na jego rzecz zlecenie ze strony zleceniobiorcy). Dopiero w dniu następnym po ostatnim dniu tegoż okresu umowa taka przestaje wiązać strony.

Może jednak być też tak, że strony nie zawarły w swojej umowie żadnego terminu wypowiedzenia. Wówczas to nie trzeba zachowywać okresu wypowiedzenia. Może stanowić to duży problem dla każdej ze stron umowy, bowiem jeżeli jedna z nich zostanie postawiona przed tzw. „faktem dokonanym” przez stronę wypowiadającą umowę, może utracić płynność finansową lub stracić potencjalną siłę roboczą niezbędną do prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Wskazać należy, że trzeba unikać takich form kończenia współpracy. Rekomenduje się zawieranie umów zlecenia zawierających terminy wypowiedzenia umowy, aby móc spokojnie przygotować się na rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego z drugą stroną umowy.

Jak wypowiedzieć umowę zlecenia?

Może to oczywiście nastąpić pisemnie. Wówczas to, pismo wypowiadające umowę zlecenie powinno zawierać najistotniejsze w stosunkach cywilnoprawnych kwestie, czyli:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • wskazanie danych nadawcy oraz adresata,
  • wskazanie danych wypowiadanej umowy,
  • powód wypowiedzenia,

Dla celów dowodowych należy bezsprzecznie uzyskać od drugiej strony potwierdzenie przyjęcia takiego dokumentu – będzie to również czas, od którego zaczynamy liczyć okres wypowiedzenia.

Pragnę również wskazać, że skoro umowę zlecenia da się zawrzeć ustnie, to i ustnie można ją rozwiązać. Jeżeli strony tej czynności nie kwestionują, to spokojnie może ona także nastąpić w takiej formie.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy zlecenia

Zasadą jest, że – tak jak to już wyżej powiedziano – strony w okresie wypowiedzenia mają obowiązek świadczyć na swoją rzecz to, co świadczyły jeszcze przed wypowiedzeniem umowy. Ponadto, jak stanowi Kodeks cywilny, dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym. Wynika z tego, że zleceniobiorca powinien otrzymać rekompensatę z uwagi na poczynione przez siebie nakłady, które poczynił przygotowując się do wypełnienia zlecenia.

Bardzo dziękuję, że spędziłeś te parę chwil ze mną. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej i zasubskrybujesz mój podcast, do czego serdecznie zachęcam.

Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tworzonego podcastu albo też pojawiły się w Twojej głowie pomysły na nowe tematy, które mógłbym poruszyć – proszę Cię o wiadomość mejlową na adres kontakt@bartlomiejwodo.pl. Na ten moment to wszystko – dziękuję, że uczestniczyłeś w tym podcaście do końca. Trzymaj się, cześć!