Kancelaria Adwokacka

logo prawnik
Działalność nierejestrowa
Blog

Działalność nierejestrowa

Prowadzenie działalności gospodarczej nie musi kojarzyć się tylko i wyłącznie z niełatwym wyzwaniem. Planowanie swojego biznesu, odpowiednie jego organizowanie, nabywanie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych często może być sprawą nie do przeskoczenia, szczególnie dla osób, które chcą działać na dużo mniejszą skalę i nie potrzebują do tego całej wyżej wymienionej otoczki. W dzisiejszym materiale postaram się opisać tzw. działalność nierejestrową i wypływające z niej profity. Zapraszam do lektury.

Czym jest działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa została wprowadzona do polskiego prawa tzw. Konstytucją biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Dotyczy ona przede wszystkim drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług (np. sprzedaży od czasu do czasu własnoręcznie wykonanych wyrobów – chociażby mydła lub wyhodowanych warzyw, czy też sporadycznego udzielania korepetycji). Jeżeli przychody z uprawiania tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana de facto za działalność gospodarczą pod względem podatkowym i nie będzie jej trzeba rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Regulacja ta dotyczy osób, które wykonują działalność osobiście oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Jaka forma działalności jest objęta uzyskaniem koncesji, pozwolenia lub licencji?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności zdefiniować wyżej wymienione pojęcia.

Działalność nierejestrowa

Koncesja (za Wikipedia.org) – jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Ustawy wskazują, że uzyskania koncesji wymaga działalność gospodarcza w obszarach:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych
 • ochrony osób i mienia
 • przewozów lotniczych
 • prowadzenia kasyna.

Pozwolenie (za Wikipedia.org) – w sensie prawnym zwane niekiedy również zezwoleniem to możliwość indywidualnego uchylenia generalnego zakazu podejmowania danej działalności. Uznaje się bowiem, że pewne działalności nie mogą być, z różnych względów, powszechnie dostępne dla wszystkich podmiotów, wymagają one reglamentowania przez państwo (np. pozwolenie na budowę, pozwolenie na broń).

Ustawy wskazują, że zezwolenie na prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej jest potrzebne tylko wtedy, gdy wyraźnie tak stanowią przepisy ustawy (pełną listę zawiera art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uzyskanie zezwolenia jest wymagane m.in. w przypadku: 

 • hurtowej i detalicznej sprzedaży alkoholi, 
 • prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
 • prowadzenia loterii fantowych, gier losowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych, 
 • działalności w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz prowadzenia działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
 • produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, 
 • wytwarzania i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych.

Licencja (za Wikipedia.org) – pojęcie występujące w prawie własności intelektualnej oraz w publicznym prawie gospodarczym. W prawie własności intelektualnej jest to upoważnienie do korzystania z cudzego dobra niematerialnego. W publicznym prawie gospodarczym jest to jeden z instrumentów reglamentowania działalności gospodarczej.

Ustawy wskazują, że wykonywanie niektórych zawodów, a przez to również działalności gospodarczej, która jest realizowana osobiście, wymaga posiadania odpowiedniej licencji. Dotyczy to na przykład:

 • transportu taksówką,
 • transportu drogowego osób i rzeczy,
 • usług detektywistycznych, ochrony osób i mienia,
 • zarządzania oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych.

Co w przypadku przekroczenia wartości 50% przychodu?

Samo przekroczenie przychodu należnego w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia nie powoduje, że dane zachowanie kwalifikowane jest automatycznie jako działalność gospodarcza. Żeby była za taką uznana, muszą zostać spełnione przesłanki ustawowe, tzn. przesłanka wykonywania działalności we własnym imieniu w sposób ciągły oraz zorganizowanego charakteru działalności.

Faktury i rachunki a działalność nierejestrowa

Ten temat poruszyłem już przy okazji ogólnego artykułu dotyczącego działalności gospodarczej, który znajduje się tutaj. Wskazać jednak należy, że osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty. Nawet w tym przypadku będzie to mogła być faktura uproszczona.

Działalność nierejestrowa a VAT

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z podatku VAT. Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 113 ust. 13 tej ustawy (np. świadczących usługi jubilerskie, prawnicze bądź w zakresie doradztwa). Takie osoby pozostają płatnikami podatku VAT, z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. z obowiązkiem uzyskania numeru NIP oraz prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów).

Zakończenie działalności gospodarczej

Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym w tym wniosku.

Na ten moment to wszystko. Dziękuję, że poświęciłeś te parę chwil na przeczytanie tego artykułu.

Zapraszam także do wysłuchania mojego podcastu, gdzie poruszam również inne ciekawe rzeczy.

Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tworzonego bloga albo też pojawiły się w Twojej głowie pomysły na nowe tematy, które mógłbym poruszyć – proszę Cię o wiadomość mejlową na adres kontakt@bartlomiejwodo.pl. Na ten moment to wszystko – dziękuję, że przeczytałeś do końca. Trzymaj się, cześć!